Make your own free website on Tripod.com
ข่าว
วิสัยทัศน์
ประวัติ โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียนปี 2549 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

1 นายนัสรี
เพ็งโอ ประธาน


                                    
                  นายนัสรี  เพ็งโอ    ประธาน

2 นายวิชาญ ชูพงค์ รองประธาน
3 นายฮัมซะ เ็หร็มรุย รองประธาน
4 นายขุนดี หลำสุบ ประชาสัมพันธ์
5 นางสาวรัชฎา สหัสสาโรจน์ ประชาสัมพันธ์
6 นายราชัน แหละหมัน กิจกรรมและกีฬา
7 นายฟาอิช สุวรรณจินดา กิจกรรมและกีฬา
8 นายอดุลเดช บาวแดง อาคารสถานที่
9 นายซาการียา ปูตีล่า อาคารสถานที่
10 นางสาวยุรี แอเลาะ ศาสนา
11 นางสาวจิตรลดา สันโต๊ะเหล็บ ศาสนา
12 นางสาวนัจญดา เหรียมเด็ม ศาสนา
13 นางสาวสุไอดา โหดหมาน เหรัญญิก
14 นางสาวศุทธินี และสุบ เลขานุการ
15 นางสาวสลามะ สงเดช รองเลขานุการ
       


  


                             “พวกเราจะช่วยพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาทรัพยากรนักเรียนให้เติบโตเป็น มุสลิมที่ดี”

ติดต่อ webmaster : dee_krabz@hotmail.com          © Khundee Lamsub (ขุนดี หลำสุบ)
ม.4/3
ม.4/2
ม.4/1
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/2
ม.3/1
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.1/4
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/1