Make your own free website on Tripod.com
ข่าว
วิสัยทัศน์
ประวัติ โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
บรรยากาศกีฬาสี

 
มนุษย์ที่มีความหวังในหนทางที่ดี

         ท่านพี่น้องผู้ที่มีความหวังที่จะได้รับความคุ้มครองปกป้องให้ไกลจากไฟนรกจากพระเมตตาจากองค์พระผู้อภิบาลที่รักทั้งหลาย ชีวิตของเราแต่ละคนเท่าที่ได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้อภิบาลให้ได้เกิดมาเป็นมุสลิม เรื่องนี้นับเป็นพระเมตตาอันดับแรกที่เราจะต้องซุกุรสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ และหน้าที่ต่อไปของเราก็คือ เราจะต้องศึกษาหาความรู้ในวิชาการทางศาสนา เพื่อที่เราจะได้มีศรัทธาอีหม่านครบถ้วนตามหลักการศรัทธาของศาสนา และเราจะได้เกิดความเลื่อมใสในการที่จะทำความดีตามบัญญัติของศาสนา และเพื่อที่เราจะได้มีความยำเกรงต่อ อัลเลาะห์ ซ.บ. ด้วยการดำเนินชีวิตไม่ละเมิดเรื่องที่ศาสนาห้าม และจะได้รู้หน้าที่ของมุสลิมที่พึงจะต้องปฏิบัติ จะได้รู้เรื่องที่ศาสนาใช้ และจะได้รู้เรื่องที่ศาสนาห้าม เพื่อที่เราจะได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นมุอฺมินผู้ศรัทธาและสืบต่อศาสนาต่อไปในภายภาคหน้า ไม่ใช่เป็นมุสลิมเทียมที่ไม่รู้เรื่องของศาสนาไร้ศรัทธา และไม่รู้เรื่องของการดำเนินชีวิตแบบมุสลิม จะได้มีความหวังที่จะได้รับการตอบแทนที่ดีทั้งในชีวิตโลกนี้ และได้รับความร่มเย็นในชีวิตโลกหน้า

         คุณสมบัติของมนุษย์ประเภทที่องค์พระผู้อภิบาลจะประทานความหวังในหนทางที่ดีให้แก่เขาในโลกหน้านั้น องคง์อัลเลาะห์ ซ.บ. ทรงให้สัญญาไว้มากมายในอัลกุรอาน ซึ่งเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาอีหม่านมั่นคงถูกต้อง และหมั่นประพฤติแต่คุณงามความดีในประการต่างๆ อยู่เป็นนิจสิน นั่นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ต่อองค์พระผู้อภิบาล และเรายังจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์รอบข้างด้วยความรักเมตตาปรารถนาดีด้วย เรียกว่าหน้าที่ต่อองค์พระผู้อภิบาล และหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ไม่เสียหาย

ในอัลกุรอาน ซูเราะห์ อัลกะอฺฟิ อายะห์ที่ 30 องค์พระผู้อภิบาลทรงตรัสสัญญาว่า

ซึ่งมีใจความว่า

“แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง และประพฤติแต่คุณธรรมความดีงามในประการต่างๆ นั้น เราย่อมไม่ทำความบกพร่องเสียหายแก่รางวัลการตอบแทนของผู้ที่ประพฤติความดีงามอย่างแน่นอน”

และจาก ซูเราะห์ อัลฟัตฮฺ อายะห์ที่ 29 ทรงตรัสว่า

ซึ่งมีใจความว่า

“มุฮัมมัดเป็นร่อซูลของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รูกั๊วะ ผู้สุญูด โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปราน (ของพระองค์) เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสุญูด นั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัตเตารอต และอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัลอินญีล ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงาม แล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมัน นำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่าน เพื่อที่พระองค์จะก่อความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกเขา (มุสลิมีน) และอัลลอฮฺ ได้ทรงสัญญาไว้แก่บรรดาผู้ที่มีศรัทธาอีหม่านมั่นคง และประพฤติแต่ความดีงามในประการต่างๆ ว่า พวกเขาจะได้รับการอภัยโทษ และจะทรงประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่แก่พวกเขา”

เมื่อเราได้รับสัญญาอันมั่นคงจากองค์พระผู้อภิบาลเช่นนี้ ก็จะเป็นความหวังอันดีเยี่ยมสำหรับชีวิตวิญญาณของเราแต่ละคน เพื่อที่เราแต่ละคนจะได้หันมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินชีวิตของเราให้เป็นมุสลิมที่มีความศรัทธาอีหม่านที่มั่นคงและถูกต้อง และพยายามสร้างทำแต่ความดีตามที่ศาสนาใช้เป็นนิจสิน พร้อมกับหมั่นศึกษาหาความรู้ในหนทางของศาสนา เพื่อที่เราจะได้มีความหวังในหนทางที่ดีอย่างนั้นได้เหมือนมุสลิมคนอื่นๆ เขา

องค์พระผู้อภิบาลทรงเตือนเอาไว้แล้วสำหรับมนุษย์ประเภทที่ไม่มีหวังจากความเมตตาของพระองค์ในโลกหน้า ดังมีปรากฎในอัลกุรอาน ซูเราะห์ อัลอังกะบูต : 23 ว่า

ซึ่งมีใจความว่า

“และบรรดาผู้ที่ได้เนรคุณต่อโองการของอัลเลาะห์ในประการต่างๆ ด้วยการคัดค้าน ขัดแย้ง ละเมิด ละเลยต่อการพบกับพระองค์ภายหลังจากการฟื้นคืนชีพขึ้นจากกุบุรในวันกิยามะห์ พวกเหล่านี้สิ้นหวังที่จะได้รับความเมตตาของข้า และพวกเขาจะได้รับโทษอันทรมานยิ่ง”

ดังนั้นเราแต่ละคนจะต้องไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทีเนรคุณ ทรยศ หยิ่งยะโสต่อโองการใช้และห้ามของอัลเลาะห์ ซ.บ. และจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นในทุกเรื่องที่องค์พระผู้อภิบาลทรงแจ้งบอกเราเอาไว้ในอัลกุรอาน และจากคำสั่งสอนเผยแพร่ของท่านศาสดาของพระองค์

ในอีกด้านหนึ่ง ด้านที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ เราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราให้ผู้คนเขาหวังความดีจากเราได้ด้วย คบหากับใครมีแต่คนรักคนชอบด้วย บ่าวประเภทนี้ องค์อัลเลาะห์ ซ.บ. ถึงจะทรงโปรดปรานี รักและเมตตา ไม่ใช่รักษาบัญญัติอมั้ลอิบาดะห์ครบ ละหมาด, ถือศีลอด, ไปทำฮัจย์, ไปมัสยิด, แต่คบหากับมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ ชอบมีเรื่องกับคนนั้น คนนี้ แบบนี้ก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกัน

ท่านอะบีฮุร็อยเราะห์ รฎิยัลลอฮุ อันฮุ รายงานว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

ซึ่งมีใจความว่า
“เอาไหมละ ฉันจะบอกให้พวกท่านทราบถึงคนที่ประเสริฐในหมู่พวกท่าน จากคนที่แสนเลวของพวกท่านทั้งหลาย”

“คนดีคนประเสริฐในหมู่ท่านทั้งหลาย คือ บุคคลที่เขาดำรงมั่นอยู่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยที่ผู้อื่นมีความหวังในความดีของเขาได้ และหวังใจได้ว่าความเลวร้ายของเขาจะไม่ไปกระทำล่วงละเมิดต่อผู้ใด และคนที่แสนเลวในหมู่พวกท่านทั้งหลายคือ บุคคลที่ทำตัวเป็นภัยแก่ผู้คนจนกระทั่งผู้คนหวังในความดีจากเขาไม่ได้ และอันความเลวร้ายของเขา ผู้อื่นก็ไม่มีความนอนใจว่าพวกเขาจะพ้นภัย” จาก ฮะดิษ อะหมัด

ดังนั้นขอเราทั้งหลายจงปรับปรุงตัวของเราให้ผู้คนเขาอุ่นใจ สบายใจเมื่อเราเข้าใกล้ เมื่อเราดำเนินชีวิตดีทำอมั้ลอิบาดะห์เรียบร้อยดี ก็ขอให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันดีพร้อมไปด้วย เพื่อที่เราจะได้รับพรจากเพื่อนมนุษย์ และได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกันไปด้วย


                    โดย....ฮัจยี ยะฮฺกู๊บ ท้วมประถม

ติดต่อ webmaster : dee_krabz@hotmail.com          © Khundee Lamsub (ขุนดี หลำสุบ)
ม.4/3
ม.4/2
ม.4/1
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/2
ม.3/1
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.1/4
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/1