Make your own free website on Tripod.com
ข่าว
วิสัยทัศน์
ประวัติ โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
 • ผู้อำนวยการ
  นายชาญชัย สันสาคร
 • ครูใหญ่
  นายอันศอรี เจริญวงศ์
 • หมวดคณิตศาสตร์
  นายอาหมัด เกตสมัน
  นายอนันต์ โส๊ะเท้ง
  นางสาวฝ้าติม๊ะ สาโร

  นางสาวมาลาตี สันสาคร
 • หมวดภาษาอังกฤษ
  นายหมัดยุสุบ ชัยสุโข
  นายไมตรี เกษตรกาลาม์
  นางมาลินา ศาสนมิตร
  นางสาวฟารีด๊ะ เหตุเล๊าะ
  นางมุสลิหม๊ะ หลำจะนะ
  นางป่อหรา นิปะสิกิ
 • หมวดวิทยาศาสตร์
  นางสาวปราณี หมะหวีเอ็น
  นางทัศนีย์ นฤนาถนามกรณ์
  นางสาวอามีนา ชูเก็น
  นางอุดม พัสระ
  นายวีระ เจริญวงศ์
  นางโซเฟีย เมฆารัฐ

 

 • หมวดภาษาไทย
  นายวิโรจน์ เคลืออุบล
  นางกอมารี และเหย็บ
 • หมวดสังคมศึกษา
  นายก้อเฉ็ม และเหย็บ
  นางสาวอามีนา แหละตี
 • หมวดงานบ้าน
  นางสาวยารีฝ๊ะ เหมมันต์
  นางนีฟาร่า นิยมเดชา
 • หมวดคอมพิวเตอร์
  นายณัติวุฒิ เจ๊ะล๊ะ
  นายสักกาิริียา สันหมุด
 • หมวดพละศึกษาและสุขศึกษา
  นายมนัส ดินเด็ม
  นางรียา เส็นติหย๊ะ
 • หมวดศาสนาและภาษาอาหรับ
  นายอิมรัน อามีนี
  นายะฝาด หมัดหมัน
  นายหร่อหมาน หนูเบ๊ะ
  นายดนัย หลับด้วง
  นายอิบรอฮีม หมัดศรี
  นายสะอาด บิลต่วน
  นายมะหมูด บิลต่วน
  นายจำรูญ เหมะสง่า
  นายโรสลัน มะยูโซ๊ะ
  นายอาหามะ ซอลาซอ
  นายอาหามะ นาวานิ
  นางสาวอาอีฉ๊ะ เบ็นกอหลี
  นางเกษนี ชูเก็น
 
   
   
ติดต่อ webmaster : dee_krabz@hotmail.com          © Khundee Lamsub (ขุนดี หลำสุบ)
ม.4/3
ม.4/2
ม.4/1
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/2
ม.3/1
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.1/4
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/1