Make your own free website on Tripod.com
ข่าว
วิสัยทัศน์
ประวัติ โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/3
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ
สกุล
1 2960 นายกอรัณลี หวังเบ็ญหมุด  
2 2962 นายซาการียา ปูตีล่า  
3 2975 นายฟาอิช สุวรรณจินดา  
4 2990 นายสุไหลหมาน โต๊ะขวัญ  
5 2991 นายหฤษส์ มะหมัด  
6 2995 นายอับบาส หลับด้วง  
7 3007 นายฌาญา ปูตีล่า  
8 3011 นายธีระพงษ์ เหย็บหนุด  
9 3604 นายอดุลย์ สุบเหยาะ  
10 3605 นายก่อเดช หวังยีเสน  
11 2853 นางสาวจุฑามาศ เอียดวงศ์  
12 2860 นางสาวพนิดา ชัยสุโข  
13 2863 นางสาวมีณา เหตุหาก  
14 2870 นางสาววิชุดา โหดหมาน  
15 2872 นางสาวสุกัญญา หมัดศรี  
16 2877 นางสาวสุไหรญา วุ่นชุแก้ว  
17 2881 นางสาวอัลฮูดา หัดหมัด  
18 2883 นางสาวอัสมา หมานหนับ  
19 2886 นางสาวฮาสาหน๊ะ ปูตีล่า  
20 2888 นางสาวฮามิด๊ะ ปูติล่า  
21 2902 นางสาวฟาริดา แก้วสุกแสง  
22 2905 นางสาวมาลินี ทองสุกแสง  
23 2908 นางสาววารี สาริกา  
24 2910 นางสาวสญามล หีมหมัด  
25 2917 นางสาวสุไอดา โหดหมาน  
26 2920 นางสาวอัญชลี โสะสมัน  
27 2921 นางสาวอภิญญา สมนึก  
28 2938 นางสาวสุทิพร เส็นสมสี  
29 3089 นางสาวสุรีวัลย์ โส๊ะเหล๊าะ  
30 3606 นางสาวข้อดีเหย๊าะ หมัดหัด  
31 3607 นางสาวดลญา ภัยเนียม  
32 3608 นางสาวนันธิดา มุดา  
33 3609 นางสาวปริศนา รักดินแดน  
34 3610 นางสาวพรรณิภา ยีหวังกอง  
35 3611 นางสาวมารีหย๊ะ ฤทธิ์โต  
36 3612 นางสาวสุกัญญา สาขุน  
37 2887 นางสาวฮานาน สาแม  
อาจารย์ที่ปรึกษา         อ.สะอาด บินต่วน           อ.สมหมายบุญเรือง
         
ติดต่อ webmaster : dee_krabz@hotmail.com          © Khundee Lamsub (ขุนดี หลำสุบ)
ม.4/3
ม.4/2
ม.4/1
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/2
ม.3/1
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.1/4
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/1