Make your own free website on Tripod.com
ข่าว
วิสัยทัศน์
ประวัติ โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/1
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล  
1 2965 นายณัฐวุฒิ หมัดหลีเจริญ  
2 2966 นายดลเหลาะ หัดหมัด  
3 2989 นายสุไหลหมาน หมานดาโต๊ะ  
4 2992 นายหมัดอาหลี เกษตรกาลาม์  
5 2994 นายอัสนีย์ วุ่นชูแก้ว  
6 3006 นายชิษณุพงษ์ ฤทธิ์โต  
7 3020 นายสืบพงศ์ อุดมสุขเจริญ  
8 3028 นายอานัส ฤทธิโต  
9 2859 นางสาวฝาตินี ฤทธิโต  
10 2869 นางสาววรรณจิรา แหละหมัน  
11 2875 นางสาวสุภาพร หมัดโส๊ะ  
12 2882 นางสาวอัสมา ริทธิ์โต  
13 2890 นางสาวกุสุมา เหตุเหล๊าะ  
14 2914 นางสาวสุวรรณี แขกพงศ์  
15 2916 นางสาวสุใหวดา ปูตีล่า  
16 2924 นางสาวชานิกานต์ เวชประสิทธิ์  
17 2928 นางสาวปฏิมา สายเพชร  
18 2935 นางสาววิภาวี เพ็งนิ่มนวล  
19 2937 นางสาวศรัญญา โต๊ะเส็น  
20 2942 นางสาวอัจจิมา ขำละออง  
21 2943 นางสาวอัลบากี หีมหมัด  
22 2944 นางสาวอาฉ๊ะ สันติวงค์  
23 2947 นางสาวฮาลีหม๊ะ เหตุหาก  
24 3093 นางสาวสุไหวดะ ขุนล่ำ  
25 3422 นางสาวกาญจนา หมาดหลาย  
26 3614 นางสาวจุฑามาศ หมาดเกื้อ  
27 3615 นางสาวนาริซา พันธ์สุวรรณ  
         
 
         
ติดต่อ webmaster : dee_krabz@hotmail.com          © Khundee Lamsub (ขุนดี หลำสุบ)
ม.4/3
ม.4/2
ม.4/1
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/2
ม.3/1
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.1/4
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/1