Make your own free website on Tripod.com
ข่าว
วิสัยทัศน์
ประวัติ โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/1
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ
สกุล
1 2734 นายราชัน แหละหมัน  
2 2743 นายสุชาติ ริทธิ์โต  
3 2752 นายอามีน เกษตรกาลาม์  
4 2797 นายปัญญา บิลหีม  
5 2803 นายอะกีม โหมดแหละหมัน  
6 3085 นายอาทร ต้นวิชา  
7 3393 นายอดุลเดช บาวแดง  
8 3394 นายอาทิตย์ ฤทธิพล  
9 3395 นายอามีน สาเร็ต  
10 3396 นายฮัมซะ เหร็มรุย  
11 2756 นางสาวชฎาพร เกษตรกาลาม์  
12 2757 นางสาวซ่อริหา เส็นหีม  
13 2758 นางสาวซารีฝ๊ะ ขวดหรีม  
14 2761 นางสาวนัจญดา เหรียมเด็ม  
15 2767 นางสาวพรเพ็ญ รอดรวยรื่น  
16 2769 นางสาวรัตติยา หลังปาปัน  
17 2773 นางสาวศศินา หีมหมัด  
18 2774 นางสาวสลามะ สงเดช  
19 2776 นางสาวสีตีมาเหรียม หลำสุบ  
20 2778 นางสาวสุดา เส็นติหย๊ะ  
21 2780 นางสาวสุรัชชา จันทร์แก้ว  
22 2782 นางสาวสุวรรณี สาโส๊ะ  
23 2783 นางสาวไหมมูหน๊ะ หัสเล็ม  
24 2786 นางสาวอภิญญา ทองสุกแสง  
25 2790 นางสาวอะฉ๊ะ ดำด้วง  
26 2791 นางสาวฮุสนี หมัดหมัน  
27 2821 นางสาวสุดารัตน์ ชอบงาม  
28 3397 นางสาวคัทลียา ยีหรีม  
29 3400 นางสาวทัศณี เพชรกาหรีม  
30 3401 นางสาวปราณีย์ เหล็มสัน  
31 3402 นางสาวพัชรีย์ ยอดดำ  
32 3403 นางสาวฟารีดา โต๊ะปลัด  
33 3404 นางสาวสะหน๊ะ ฝาหล๊ะ  
34 3405 นางสาวสุกันยา หาญกล้า  
35 3431 นางสาววีณา ขุนล่ำ  
36 3620 นางสาวมุรนี สะอุ  
37 2750 นายอนุภพ หอมหวล  
38   นางสาวกนกทิพ หมะหมัด  

อาจารย์ที่ปรึกษา             อ.อาหามะ นาวานิ              อ.อัษฎาพร แก้วชูเสน

         
ติดต่อ webmaster : dee_krabz@hotmail.com          © Khundee Lamsub (ขุนดี หลำสุบ)
ม.4/3
ม.4/2
ม.4/1
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/2
ม.3/1
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.1/4
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/1